Picture acquisition date - 03/31/2023-20:00
Rausu Mountains in Shiretoko Peninsula