Picture acquisition date - 02/28/2021-13:00
Rausu Mountains in Shiretoko Peninsula