Picture acquisition date - 05/23/2022-09:00
Rausu Mountains in Shiretoko Peninsula