Picture acquisition date - 12/07/2021-14:00
Rausu Mountains in Shiretoko Peninsula