Picture acquisition date - 02/21/2024-14:00
Rausu Mountains in Shiretoko Peninsula